Massogroup

Featured

Featured
Wednesday, 09 April 2014

DANH TIẾNG DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI SỐ HÓA

"B àn về tầm quan trọng của mạng xã hội, Chủ tịch Masso Group cho rằng:  Các doanh nghiệp cần có chiến lược quản trị truyền thông qua mạng xã hội. Nhà đầu tư ngoài nước rất quan tâm đến kênh truyền thông trực tuyến qua mạng xã hội, qua đó họ có thể hiểu được bức tranh của doanh nghiệp, nhiều khi họ có thể đặt lệnh đầu tư từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Do đó, vai trò của mạng xã hội để xây dựng dan...

Read more

What we focus

Brand audit, customer branding, corporate branding, internal branding, LIP model
Integrated marketing communication (IMC), Creative, PR/Event, digital, activation...
Social insight research,Formulate integrated digital marketing strategy...
Customer research,brand strategy, marketing strategy, corporate strategy, growth strategy...
Investor relations (IR) research, IR strategy, IR tactics, M&A strategy

Our works

  • IMC

  • Events Management

  • Public Relations

  • Brand Activation

  • Digital Integration

  • Branding

Sample image
Sample image
Sample image
IdentitySum